เปลือกหุ้มอิเล็กทรอนิกส์แบบกำหนดเอง: ทั้งหมดที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการใช้งานและข้อดี

แจ็ค ลี่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรกลซีเอ็นซี

เชี่ยวชาญในการกัด CNC, การกลึง CNC, การพิมพ์ 3D, การหล่อยูรีเทน, การใช้เครื่องมืออย่างรวดเร็ว, การฉีดขึ้นรูป, การหล่อโลหะ,


You are an electronic gadgets designer. So you must be used to difficulties. In any case, have you ever been gone up against a hopeless scenario? Also, you might often get caught by the old ‘standard versus custom’ dilemma; kind of stuck in a complicated situation. Now you probably get the point. All you need is an enclosure – something truly specific to hold a niche electronic gadget

Electronic enclosures, otherwise called electronic housings, are plastic cases that house electronic modules. Regular applications for these project boxes incorporate; PCs, gaming consoles, and medical gear.

Essentially, an electronic enclosure gives you the support to hold the devices securely and safely. These housings additionally serve to protect electrical parts from any risks to the circuit board. The majority of these risks include climate, fluid spills, accidental impact, shocks, and vibration.

Well, here’s the problem: the normal essential standard enclosure won’t serve you efficiently – yet going custom is cost-restrictive because the batch is so little. Plus, it would take ages to create a model. It harms simply considering everything.

But fear not… Here is the solution: Try not to go CUSTOM… go CUSTOMIZED!

You are not catching what we mean by that? What’s the difference? Let us spell it out for you. By going customized, we suggest you get the enclosure that is explicitly custom-made to your requirements. Be it size, color, or design; it should get you covered by all means!

Uses of Custom Electronic Enclosures

Manufacturing has been established to be a huge area in the last century and it is as yet developing at high speed. Essentially every area requires project creation and development activities. All things considered, certain particular organizations build specific products for making secondary products later on. When these products are made, they regularly then require getting packed for the last touch. For this reason, custom electronic enclosures are fundamental.

The enclosures explicitly get built to secure those products. This act guarantees the things stay protected and liberated from any harm during the manufacturing time. It is basic to take legitimate consideration of these electronic items to secure them. Today, numerous organizations pay attention to this aspect very seriously. There are a few kinds of electronic enclosures intended for particularly protecting different electronic things from any risk. Manufacturing firms can plan them as per the requirements determined by the customers also.

Highly valued products get enclosed and secured with the help of electronic enclosures. The raw materials utilized for creating these enclosures can get shaped into any structure and size according to the clients’ requirements. Numerous organizations convey various prerequisites, similar to huge or limited scope projects, which regularly experience requirements for electronic accessories. They are significant for business since a decent amount of money gets placed into making and selling them in the market.

Custom electronic enclosures are additionally useful because they can prevent products from encountering electromagnetic interference (EMI) or Radiofrequency Interference (RFI). Such interferences could prompt the breakdown of an electrical circuit because of electromagnetic radiation or induction discharged from external sources. Without these custom-built enclosures, electronic products may some way or another get compromised as far as both quality and performance are concerned.

Advantages of Custom Electronic Enclosures

It is quite astonishing to see that not many engineers demand a customized enclosure for their electronic and electrical gadgets. Perhaps an enclosure is only a case, but it’s very essential for the design and should not be an afterthought. Many enclosure suppliers are currently ready to customize their enclosures to accommodate your design and application requirements. This approach has favorable circumstances in numerous areas of business, including design, manufacturing, and advertising.

Customization can increase the value of your product, by adding accessories, for example, a locking hasp, for instance, or giving a significant customer pre-drilled mounting openings in a custom enclosure. By shifting some manufacturing steps to your supplier, you lower your costs. Customization, for example, a custom-color powder coat finish, will help separate your product in the commercial center. This is especially significant in business sectors where products compete constantly.

The lesson of the story is that, for a minimal additional cost, you can utilize customization to add usefulness, make production more slight, and stand out in the commercial center and your supplier does all the work. Because sheet metal boxes are shaped by bending metal, the extra cost for the custom enclosures is minimal. A few suppliers have put resources into low-cost tools and can provide quick production of custom products, as well as considering customer CAD files.

By approaching the custom solutions, you bring down the production cost, improve quality, reduce lead-time, and shorten Work-In-Process. That is because that the supplier has the legitimate hardware, more exact particulars on the enclosure, essentially more experience, and a lower work cost.

How to Make a Custom Electronic Enclosure (Guidelines)

Basically, every electronic hardware will end up in an enclosure. The project box is a fundamental element, and how you plan yours can be the deciding factor between your installation coming out smoothly or vanishing in a moment. However, the following steps might come in handy while you design one.

  1. Decide the right fit for your enclosure

Utilize 3D printing to make an enclosure with the ideal fit that includes safety, usefulness, and cost-efficiency. Expected quantity will also influence the tooling, materials, and arrangement costs suitable for your product.

  1. Pick the best electronic enclosure material

Consider a few elements while picking the best material for your electronics project box: Durability, Malleability, Availability, and Cost. Custom molds are also accessible, but the design should be completed before molds can be made.

  1. Ensure enough transmission

Metallic enclosures can obstruct the transmission of wireless signals. Plastic enclosures are more proper for wireless gadgets, yet some wireless gadgets need a metal enclosure for different reasons, for example, consumption resistance.

  1. Select thoughtful layout and design

Even though the appearance of the item isn’t all that matters, it might add up to more than you understand. Study the standards of industry competitors before settling on choices that influence the appearance and design of the product.

  1. Compare the CAD with the BOM

Before moving into production, compare your CAD with the BOM (bill of materials) to ensure package compatibility. Consider the bill of materials your design for your manufacturing supplier. Double-check the whole BOM to avoid communication issues.